اینجا منوها قرار میگیره
اینجا دگمه ها قرار می گیره